Privacyverklaring

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen, gevestigd aan Houtmarkt 75 7201 KL Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://shopfie.nl
Houtmarkt 75 7201 KL Zutphen
+31 575 844538
M. Schuitemaker is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen Hij/zij is te bereiken via pr@inzutphen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pr@inzutphen.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
  hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen) tussen zit. Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV
Zutphen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar pr@inzutphen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting
Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zutphen Promotie / InZutphen / VVV Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pr@inzutphen.nl